Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános szerződési feltételek célja, hogy Ládonyi Borbála egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) óráira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint a szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket rögzítse.

A www.boriart.hu weboldalt a Szolgáltató üzemelteti a Motibro szoftverrendszer igénybevételével, melyről bővebb információ az alábbi linken található:  https://www.motibro.com/

A Szolgáltató adatai:

  • Cégnév: Ládonyi Borbála egyéni vállalkozó
  • Székhely: 1118, Budapest Ménesi út 59/b
  • Adószám: 69130904-1-43
  • E-mail cím: boriart.dt@gmail.com

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A Szolgáltató és Fogyasztó a továbbiakban együttesen: Felek.

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet a Fogyasztó igénybe vehet.

 

1.    Általános tudnivalók

A Fogyasztó a vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit elfogadja, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A szerződés nyelve magyar. Jelen dokumentum nem minősül írásban megkötött szerződésnek, tartalma nem kerül iktatásra és archiválásra, így utólagosan nem hozzáférhető, nem visszakereshető.

Az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák.

Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Szolgáltató az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.

A vásárlás személyesen lehetséges készpénzzel vagy banki átutalással, valamint a Motibro rendszerén keresztül online bankkártyás fizetéssel.

A Motibro oldalán történő online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A banki átutaláshoz szükséges információk:

  • Kedvezményezett neve: Ládonyi Borbála
  • K&H Bank Zrt.
  • Számlaszám: 10401093-83525448-54511009

A megjegyzés rovatban minden átutaláskor kérjük feltüntetni:

  1. A Fogyasztó nevét,
  2. Pontosan milyen díjról (bérlet, órajegy) van szó.
  3. A Fogyasztó számlázási címét.

 

Az átutalásról szóló számlát minden esetben e-mailen küldjük a jelentkezéskor megadott email címre.

 

2.    Kapcsolattartás

A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az online regisztráció vagy a személyes jelentkezés során megadott e-mail címen és telefonszámon történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

 

3.    A kurzusra történő jelentkezés menete

A meghirdetett órákra való jelentkezésre, a www.boriart.hu weboldalon keresztül, regisztrációt követően, továbbá személyes egyeztetés útján van lehetőség.

A jelentkezésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja, a megrendelés élővé vált.
A megrendelt részvételt jelentkezéskor bankkártyával a weboldalon azonnal, vagy személyesen, illetve banki átutalással, előre kell kifizetni.

Az internetes jelentkeztető rendszer a jelentkezés/megrendelés véglegesítéséről automatikus levelet küld. A jelentkezés/megrendelés egyedi azonosító számára hivatkozva a jelentkező a megrendeléssel kapcsolatban további információt kaphat elérhetőségeim bármelyikén.

A résztvevőket a jelentkezés elküldésének időpontja alapján regisztráljuk.

A kurzusra való jelentkezés lehetősége 1 órával a kezdési időpont előtt zárul le.

 

4.    Kurzus elmaradása, módosítása

A kurzusokat legalább két jelentkező esetén tartjuk meg. Amennyiben bármely kurzus a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ide értve azt az esetet is, ha nincs meg a kurzus elindításához szükséges minimális létszám), a már befizetett részvételi díj bármely szabad létszámmal rendelkező kurzuson felhasználható. Amennyiben a jelentkező nem kívánja az ily módon biztosított részvételi lehetőséggel élni, erre vonatkozó igénye közlésétől számított 30 napon belül a kurzus részvételi díját visszafizetjük.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a kurzusok időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A kurzus esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató legalább 24 órával a kurzus előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti jelentkezőket. Az elmaradt kurzus vonatkozásában befizetett részvételi díj bármely később időpontban meghirdetett kurzusra felhasználható.

 

5.    Lemondási feltételek

A résztvevők a kiválasztott kurzust megelőzően legalább 6 órával jogosultak a részvételt lemondani, azaz a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől kötbérmentesen elállni. A jelen pont szerinti elállást követően a már megfizetett részvételi díj bármely kurzusra felhasználható. Amennyiben a szerződéstől a jelen pont alapján elálló jelentkező nem kíván másik kurzuson részt venni, az általa előre megfizetett összeget az elállás közlésétől számított 60 napon belül visszatérítjük.

A kurzust megelőző 6 órán belül közölt elállás esetén a részvételi díj visszafizetésére nincs mód.

6.    Napijegyek, illetve bérletek igénybevétele

A Bérlet és/vagy jegy (egy alkalom ára) érvényessége minden esetben a bérlettípusok leírásánál található. Az adatok bérlettípusonként eltérőek lehetnek.

Amennyiben a Bérletet a weboldalon meghatározott időszakon túl kívánja felhasználni, a bérlet értékét nem áll módunkban az Ön – vagy megajándékozottja – részére visszafizetni.

A Bérleten rendelkezésre álló egységek felhasználásával, de legkésőbb a felhasználási idő lejártával az Ön és a Szolgáltató között létrejött szerződés megszűnik.

A Bérleteket és jegyeket több kategóriában is kínáljuk Önnek. Az érvényes kategóriákról és azok részletes tartalmáról a vásárlás előtt a www.boriart.hu oldalon tájékozódhat.

Lemondási feltételek az 5-s pontban olvashatóak.

 

7.    Workshopok igénybevétele

A workshop (= műhely) esetén minden esetben előzetes jelentkezést kérünk, előleg vagy a teljes összeg befizetésével, a kurzus meghirdetésekor közzétett részletek szerint.

A workshop kezdeti időpontját megelőző lemondás esetén az előleg összegét elveszíti a jelentkező, de további befizetésre nem kötelezhető.

A workshop kezdeti időpontját követő lemondás esetén a teljes díjat köteles kifizetni a jelentkező.

Amennyiben a kurzust vagy workshopot a Szolgáltató mondja le (például nincs meg a kellő létszám), a teljes befizetett összeg visszajár, vagy felhasználható más termékre vagy szolgáltatásra (például bérletvásárlásra).

A kurzusokhoz legkésőbb a második alkalommal lehet még csatlakozni, azt követően már nem.

8.     Részvételi szabályok

A kurzusokon való részvétel lehetősége az a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal. A kurzuson való részvételből az képviseletében eljáró, jelen lévő oktató jogosult kizárni azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz: a kötelező tisztálkodást megtagadja; egészségi állapota, személyes higiénéje a kurzus többi résztvevőjének egészségét, nyilvánvalóan veszélyezteti. Továbbá az, aki magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti; viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja a kurzus menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a kurzuson való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további kurzusokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja. A résztvevők a jógatermet, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak  használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

Amennyiben a jelentkező valamilyen korábbi sérüléssel rendelkezik, köteles az oktatót erről előzetesen értesíteni legalább az első alkalom előtti időpontig.

 

9.    Egyéb rendelkezések

A www.boriart.hu weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esik. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Szolgáltató jogosult.

A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.

A Szolgáltató jogosult a Fogyasztó részére hírlevelet küldeni, amennyiben a Fogyasztó a megfelelő adatai megadásával és az adatkezelési szabályzat elfogadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.

A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Fogyasztó által a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak-e.

A fogyasztói panaszügyintézés írásban történik a boriart.dt@gmail.com e-mail címen.

A jelen általános szerződési feltételek Önre mindenkor a vásárlás időpontjában hatályos szövege szerint terjednek ki.

Jelen általános szerződési feltételek, valamint az adatvédelmi tájékoztató a www. boriart.hu internetes honlapon regisztráció nélkül is megismerhetők és a természetes személyek számára, magáncélra korlátozás nélkül letölthetők.

Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben a Szolgáltató hatáskörén kívülálló, általa nem kontrollálható és neki nem felróható okból nem tudja teljesíteni a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit, az nem minősül szerződésszegésnek. Ilyen, úgynevezett vis maior helyzetnek minősül különösen a háború, polgári felkelés, sztrájk, zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos energiaszolgáltatás szünetelése, bérelt vonali szolgáltatás kimaradása vagy szünetelése, szükségállapot vagy bármely egyéb hasonló elháríthatatlan helyzet (a továbbiakban vis maior). Vis maior esetén a Szolgáltató kötelezettségei nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesül, amilyen mértékben és amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maior számottevően akadályozza vagy lehetetlenné teszi.

A Szolgáltató jogosult a weboldala kínálatát, felosztását, menürendszerét egyoldalúan módosítani.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

 

10.   Adatkezelés

A www.boriart.hu weboldal látogatóinak adatait az Adatvédelmi tájékoztatóban található feltételek szerint kezeljük.

A Szolgáltató a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel. A Szolgáltató az adatkezelés vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A kurzusokra történő jelentkezés során a Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. Oldalaink böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. A megrendelt szolgáltatásról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik. Adatainak módosítását vagy törlését a rendszerből bármikor kérheti írásban. A kurzusra történő jelentkezéssel egyidejűleg megadott e-mail cím automatikusan felkerül a Szolgáltató hírlevél adatbázisába. A jelentkező a hírlevélre feliratkozottak listájáról bármikor jogosult a törlését kérni, anélkül hogy jelentkezése törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni levélben, emailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás / Unsubscribe” link segítségével lehet.

Hatályos: 2020. november 24-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.